Fushata Monitoruese për Cilësinë e Ajrit dhe Zhurmave në Stacionet e Autobusave

Fushatat monitoruese mjedisore janë një mënyrë efikase për të mobilizuar
dhe adresuar një shqetësim publik me një synim kryesor: atë të ruajtjes dhe
mbrojtjes së mjedisit. Kështu ngritja e një problemi të caktuar dhe adresimi i
tij në vendin e duhur dhe në kohën e duhur duhet të ndikojë në politikat dhe
praktikat e organeve kompetente publike ose private.

Kliko këtu për më shumë